Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
30 juni, 1 en 2 juli 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

Nederlands oudste klassieker voor junioren
30 juni, 1 en 2 juli 2023
output-onlinepngtools (5)

Acht van Bladel

output-onlinepngtools (6)
Logo_Kleur
June 30th, July 1st and July 2nd 2023

Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Wielerevenementen Bladel

Wie zijn wij

Wij zijn Stichting Wielerevenementen Bladel. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze wedstrijden hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).  

De Stichting Wielerevenementen Bladel stelt zich ten doel het organiseren van Wielerwedstrijden in de gemeente Bladel. 

Persoonsgegevens

Met het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip ‘verwerken’. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij van jou: 

 • naam
 • leeftijd
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • adres
 • woonplaats
 • postcode
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • afbeelding
 • nationaliteit
 • land
 • titels
 • disciplines
 • UCI-id.
 • KNWU-id
 • foto’s.

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou niet verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons  verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij je niet kan deelnemen aan (bepaalde) wedstrijden. 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens: 

 • het versturen van mailing ter aankondiging van onze wedstrijd
 • het doen van adverteren voor onze wedstrijd
 • social media, voor en na de wedstrijden
 • voor het organiseren van wedstrijden
 • voor het uitvoeren van de Anti-dopingregel

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat: 

 • Jij als deelnemer  toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met:

 • De club waar je (eventueel) lid van bent
 • De UCI en KNWU
 • NOC*NSF
 • WFN (Wieler breedtesport Federatie Nederland)
 • Wedstrijdorganisaties van wedstrijden waaraan jij gaat deelnemen, en…
 • Aan juryleden die jureren tijdens wedstrijden waaraan jij deelneemt;
 • De pers

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien wij gebruik maken van een partij die jouw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af. 

Wij delen jouw persoonsgegevens ook met niet-Europese landen en/of internationale organisaties. Dit doen wij op basis van een afgegeven adequaatheidsbesluit door de Commissie. Deze besluiten zorgen ervoor dat die landen dezelfde standaard hanteren als binnen de Europese Unie. 

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen: 

 • Gebruikersnaam om in te loggen
 • Wachtwoord om in te loggen in onze systemen
 • Wachtwoord op bestanden met persoonsgegevens

Ook organisatorisch hebben wij maatregelen genomen. De volgende organisatorische maatregelen hebben wij getroffen:

 • Alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan
 • Wij testen en evalueren regelmatig de maatregelen die wij hebben getroffen
 • De medewerkers van onze organisatie zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens

Wijziging van de privacyverklaaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. 

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk.
Daarom heb jij de volgende rechten: 

HET RECHT OM JOUW TOESTEMMING IN TE TREKKEN.

Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming intrekt, hebben wij jouw persoonsgegevens wel mogen gebruiken. 

HET RECHT VAN INZAGE

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald. 

RECHT OP RECTIFICATIE 

Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten. 

RECHT OP HET WISSEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS 

Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.  Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens.  Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten. 

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING 
In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen. 

Stichting Wielerevenementen Bladel
Emmaplein 19,  5531 HL Bladel

WWW.ACHTVANBLADEL.NL

Tot slot

Deze verklaring is tot stand gekomen op 24-05-2018 en is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Wielerevenementen Bladel.